TEORIA

Taso 2

Sama melodia eri molliasteikoilla

Äänenkuljetussäännöistä (Pt2 ja 3)

Kolmisointujen laadut putkilla (Pt 2)

Solfataan intervalleja

Tunnistetaan asteikkoja

Sävellajitreeniä Nuottilassa. Kaikki tasot.

Harmonisen mollin esittely/kertaus, 2-taso

Melodinen molliasteikko, 2-taso

Intervallien tunnistus, 2-3-taso

Intervalliharjoitus, 2-3-taso

Intervalliharjoitus 2-taso

Intervallien laatujen kertaaminen, 2-taso

Molliasteikkojen kertaaminen, 2-taso

Sointuasteiden harjoittelua putkilla, 2-3-taso

Sointujen harjoittelua putkilla, 2-3-taso

Sointujen laatujen tai sointumerkkien harjoittelua putkilla, 2-3-taso

Intervallien laatujen, su, pi, pu opettelu (Elina Haapamäki), 2-taso

Sävellajitreeniä Nuottila -nettisivustolla. Kaikki tasot.

 

Sama melodia eri molliasteikoilla

Kerrataan soittaen samassa sävellajissa luonnollinen, harmoninen ja melodinen molliasteikko. Lauletaan sama solfanimillä. Opettaja kirjoittaa taululle lyhyen ja helpon melodian luonnollisessa g-mollissa. Soitetaan sama melodia harmonisen ja melodisen molliasteikon mukaan. Lauletaan melodiat solfanimillä.

Äänenkuljetussäännöistä (Pt2 ja 3)

Harjoiteltiin I-IV-V-I sointujakson pohjamuotoisilla soinnuilla neliäänisen satsin äänenkuljetussääntöjä. Sidottiin sointujen yhteiset sävelet, jonka jälkeen muut stemmat vietiin mahdollisimman pienillä liikkeillä seuraavan soinnun säveliin. Sekuntisuhteisissa soinnuissa ylä-äänet tekivät vastaliikkeen bassoon nähden. Soitettiin eri sävellajeissa sointujaksoa murtosointuina/ sointuina.

Seuraavalla tunnilla jatkettiin allaolevalla sointukierrolla:

||: Am | % | F | % | Dm | % | E7 | % :||

Katsottiin sointujen yhdistämisestä edeltävällä tunnilla opetellut äänenkuljetusasiat. Sitten kukin alkoi soittaa sointukierron mukaan murtosointukulkua, sointusatsia tai soinnun pohjasäveliä.
Seuraavaksi alettiin hyräillä melodioita sointusatsin päälle. Halutessaan voi soittaa sointukiertoa mukana hyräillessään. Lähes kaikki soittivat samalla sointukiertoa jossain muodossa, koska se ilmeisesti antoi harmonisesti tukevamman pohjan omalle hyräilylle. Seuraavaksi kukin alkoi improvisoida soittimellaan melodioita samaan tyyliin kuin aiemmin oli hyräilty.

Kolmisointujen laadut putkilla (Pt 2)

Havainnollistetaan erilaatuisten kolmisointujen rakennetta soivilla putkilla. Kolme oppilasta valitsee putket, joista muodostuu jokin duurisointu. Muiden pitää neuvoa, miten sointu muutetaan molliksi, vähennetyksi tai ylinousevaksi ja tuoda soittajille tarvittavat sävelet.

Solfataan intervalleja

Ota kaksi eriväristä palloa (tai hernepussia). Toinen on do-pallo ja toinen so-pallo. Heitelkää palloja oppilaiden kanssa toisillenne sattumanvaraisessa järjestyksessä. Kun heittäjällä on do-pallo, hän laulaa koko ajan pitkää do-säveltä, ja kun hänellä on so-pallo, hän laulaa so-säveltä. Ideana on, että koko ajan pallon kulkiessa heittäjältä seuraavalle on oltava kuultavissa kvintti-intervalli.

Tunnistetaan asteikkoja

Heijasta taululle popup-piano (www.musictheory.net/piano). Merkitse kuvaan jokin asteikko siten, että asteikon sävelten (koskettimien) kohdalle laitetaan punaiset pallot mark-toiminnalla. Sitten oppilaat merkitsevät viivastolle kyseisen asteikon nuotit pallo-merkkien mukaan. Lopuksi asteikko tunnistetaan ja soitetaan.
Taso: perustaso 2, 3, 4

Sävellajitreeniä Nuottilassa. Kaikki tasot.

Oppilaat (J2, A3) opetelevat molliasteikkojen etumerkinnät ulkoa 4#:n ja 4b:n asti. Oppilaat mennevät nettiin sivustolle www.nuottila.info (luvan sivuston käyttöön opetuksessa saa sivun ylläpitäjältä) ja valitsevat sieltä sävellajit 4 merkkiin asti, joko ylennys tai alennusmerkkiset asteikot ja sieltä testin. Harjoittelun jälkeen oppilaat ovat yksin tai pareittain kisanneet siitä, kuka on nopein. Harjoitus toimii hyvin ja asian toistaminen parantaa nopeasti oppilaiden osaamista.

Harmonisen mollin esittely/kertaus, 2-taso

Opettaja jakaa oppilaille Marsan – White: Lintu -kappaleen nuotit (löytyy esimerkiksi Musiikin aika 3-4 s.141). Kappale lauletaan läpi. Opettaja pyytää oppilaita kertomaan, mitä erinimisiä säveliä kappaleessa on. Sävelistä muodostetaan kaksi asteikkoa: luonnollinen ja harmoninen d-molliasteikko.
Oppilaat tuovat seuraavalle tunnille omia mollissa meneviä soitto- ja laulunuottejaan. Opettaja näyttää nuotteja dokumenttikameralla ja oppilaat esittävät kappaleensa. Kappaleista selvitetään yhdessä, minkä nimisessä ja minkälaisessa mollissa kappaleet ovat. Osan vastauksista oppilaat voivat selvittää itse.

Melodinen molliasteikko, 2-taso

Melodisen molliasteikon kirjoittamista ja etumerkkien hahmottaminen helpottaa seuraava harjoitus: Kirjoitetaan muutamia melodisia molliasteikoita nuoteille ja tarkistetaan ne. Jokainen oppilas harjoittelee soittamaan melodisen molliasteikon ja esittää sen opettajalle. Läksynä oppilaat harjoittelevat laulamaan ja soittamaan asteikon omalla soittimellaan.

Intervallien tunnistus, 2-3-taso

Opettaja soittaa xylofonilla 10 peräkkäistä intervallia ja oppilaat yrittivät sekä kuulon, että näkemänsä perusteella tunnistaa ja merkitä paperille intervallien nimet laatuineen.

Intervalliharjoitus, 2-3-taso

Harjoitukseen tarvitaan intervallikortteja, joissa on viivasto ilman avainta ja kaikki intervallit sävelinä ilman etumerkkejä. Kortit toimivat kumminkin päin ja etukäteen pitää sopia, millä avaimella sävelet ajatellaan. Harjoitellaan ensin seksti- ja septimi-intervalleja korteilla siten, että opettaja näyttää kortin ja oppilaat pyrkivät mahdollisimman nopeasti huikkaamaan oikean intervallin nimen ja laadun.
Opettaja jakaa yhden kortin kullekin oppilaalle ja oppilaat jakaantuvat korttien mukaisesti seksti- ja septimiryhmiin. Molempiin ryhmiin valitaan yksi intervalleissa varma oppilas tuomariksi. Kortit sekoitettaan ja tuomari näyttää kortin kerrallaan omalle ryhmälleen. Ryhmä miettii intervallin f-avaimella ja yrittää taas mahdollisimman nopeasti tunnistaa intervallin laatuineen. Se ryhmä, joka on ensiksi tunnistanut kaikki omat korttinsa, on voittaja.
Harjoituksessa varmistellaan intervallien osaamista, mutta harjoitellaan myös ryhmätoimintaa ja toisten auttamista.

Intervalliharjoitus 2-taso

Oppilaat saavat intervallikortteja, joissa on kaikki intervallit viivastolla ilman avaimia ja etumerkkejä sekalaisessa järjestyksessä. Oppilaiden erottelevat (mahdollisimman nopeasti) korteista kaikki kvartit ja kvintit omiksi pinoikseen.
-> Opettaja näyttää kvartti- ja kvinttikortteja sattumanvaraisessa järjestyksessä ja oppilaat kertoivat, mitkä sävelet ja mikä intervalli kortissa on.

Intervallien laatujen kertaaminen, 2-taso

Opettaja soittaa xylofonilla intervalleja ja oppilaat tunnistavat kuunnellen ja soitettuja säveliä katsoen, mistä ja minkälaisesta intervallista on kyse. Samalla tulee kerrattua erilaiset intervallit ja miten niitä voi tunnistaa. Harjoitus toimii myös pareittain.

Molliasteikkojen kertaaminen, 2-taso

Opettaja laulaa erilaisia molliasteikoita lallatellen ja oppilaat tunnistavat, minkälaisesta mollista oli kyse. Lauletaan yhdessä solmisoiden asteikot. Oppilaat valitsevat yhden asteikon, jonka etumerkit muistavat. Yksi oppilas käy soittamassa asteikon harmonisena tai melodisena xylofonilla, joka on aseteltu keskelle luokkaa siten, että muut oppilaat kuulevat ja näkevät, mitä säveliä oppilas soittaa. Tarvittaessa kirjoitetaan asteikko nuoteille ja kaikki oppilaat soittavat asteikon jollain soittimella.

Sointuasteiden harjoittelua putkilla, 2-3-taso

Jokainen ryhmän oppilas ottaa yhden putken ja oppilaat järjestäytyvät duuriasteikon mukaisesti, esim c1-f2. Soitetaan putkilla murtosointuina kaikki sointuasteet duurissa. Tehdään sama siten, että sointujen sävelet soivat samanaikaisesti sovitussa rytmissä (esim taa taa taa tauko).
Oppilaat soittavat opettajan näytön mukaisesti (esim. taululle kirjoitetuista astemerkeistä) sointujaksoja. Sointuvaihdot voivat olla tahdin välein tai harvemmin. Myös joku oppilas voi toimia näyttäjänä. Harjoituksessa kuunnellaan ja kokeillaan erilaisia sointuyhdistelmiä.

Sointujen harjoittelua putkilla, 2-3-taso

Seuraava harjoitus on aktivoiva ja hauska soiva sointuharjoitus. Oppilaat jakautuvat kahteen tai kolmeen ryhmään ja jokaisella ryhmällä on käytössään putkilla muodostettu kromaattinen asteikko. Opettaja sanoo soinnun nimen tai kirjoittaa sointumerkin taululle ja ryhmät yrittivät mahdollisimman nopeasti löytää oikeat soinnunsävelet. Ryhmä, joka nopeimmin soittaa oikeita säveliä, saa pisteen. Oppilaat voivat myös toimia sointujen keksijöinä. Saman harjoituksen voi tehdä sointuasteilla.

Sointujen laatujen tai sointumerkkien harjoittelua putkilla, 2-3-taso

Seuraava harjoitus on aktivoiva ja hauska sointuharjoitus. Oppilaat jakautuvat kahteen tai kolmeen ryhmään. Jokaisella ryhmällä on käytössään putkilla muodostettu kromaattinen asteikko. Opettaja sanoo soinnun nimen tai kirjoittaa sointumerkin taululle ja ryhmät yrittivät mahdollisimman nopeasti löytää oikeat soinnunsävelet. Ryhmä, joka nopeimmin soittaa oikeita säveliä, saa pisteen. Oppilaat voivat myös toimia sointujen keksijöinä. Saman harjoitus toimii sointuasteilla.

Intervallien laatujen, su, pi, pu opettelu (Elina Haapamäki), 2-taso

Opetellaan Babylon-kaanon (löytyy Kuoron aika s.25) Elina Haapamäen sanoilla: "Kaukana jossain, kaukana jossain kaukana jossain joki on,
kolme saarta pilkottaa, pilkottaa virrasta,
suuri saari, pieni saari, puhdas saari siellä on!"
Lauluun opetellaan laskeva laattasäestys (Kuoron aika s.25).
Opetellaan tai kerrattaan, milloin sekunti on suuri ja milloin pieni: e-f ja h-c ovat pieniä, muut suuria. Ympyröidään pi 2 kappaleen melodiasta. Opetellaan tai kerrataan su ja pi terssit: terssi on pi, jos pi sekunti jää terssi sävelten väliin. Tehdään joku tunnistustehtävä tersseistä.
Kappaleen kanssa voi jatkaa seuraavasti: Pohditaan, mikä intervalli soi bassosäestyksessä (kvintti) ja takapotkusäestyksessä (seksti). Opettellaan su ja pi sekstit käänteisintervallien kautta hyödyntäen terssitietoutta ja tunnistetaan sekstit. Opetellaan, että kvintit ovat puhtaita, paitsi h-f on vähennetty ja tunnistetaan säestyksen kvintit.

Sävellajitreeniä Nuottila -nettisivustolla. Kaikki tasot.

Oppilaat (J2, A3) opettelevat molliasteikkojen etumerkinnät ulkoa 4#:n ja 4b:n asti. Oppilaat menevät nettiin sivustolle www.nuottila.info (luvan sivuston käyttöön opetuksessa saa sivun ylläpitäjältä) ja valitsevat sieltä sävellajit 4 merkkiin asti, joko ylennys tai alennusmerkkiset asteikot ja sieltä testin. Harjoittelun jälkeen oppilaat kisaavat yksin tai pareittain siitä, kuka on saa parhaimman tuloksen testistä. Harjoitus toimii hyvin ja asian toistaminen parantaa nopeasti oppilaiden osaamista.